Tisdag 13.40
Nya regler om sociala tjänster och andra särskilda tjänster
Regler om s.k. B-tjänster slopas genom 2017 års upphandlingslagar. I stället ska alla typer av tjänster regleras som nuvarande A-tjänster. Kontrakt över EU:s tröskelvärden ska upphandlas enligt EU-direktivstyrda regler och kontrakt under de värdena ska upphandlas enligt svenska regler. För sociala tjänster och andra särskilda tjänster gäller emellertid särskilda regler. Vi redovisar vilka tjänster som regleras av svenska upphandlingsregler och vilka tjänster som är undantagna från upphandlingsskyldighet. Catharina Piper, Advokat, Advokatfirman Lindahl

Klicka här för att ta del av presentationen

 

Tisdag 13.40
Skattepolicy som en del av företagens hållbarhetsarbete
Regeringen har gett Skatteverket i uppdrag att uppmuntra företag till att utarbeta en
skattepolicy och genom attitydpåverkan verka för att skattefrågor blir en del av företagens
hållbarhetsarbete. Skatteverkets uppdragstagare berättar hur arbetet bedrivs och hur
det kan påverka din organisation och dina leverantörer. Johan Falksäter, Kontorschef, Skatteverket

 

Tisdag 14.20
Användbarhet – en del av utvärderingen i upphandling av administrativa system
Hur kan man utvärdera användbarhet vid upphandling av IT-stöd? Ta del av Ekonomistyrningsverkets metodik med exempel från upphandling av system för ekonomi, personal, inköp och upphandling. Vilka är riskerna och hur uppnår vi en så objektiv och rättvis jämförelse som möjligt? Hur viktas användbarheten som utvärderingskriterium i prissättningen? Åsa Fröding, Projektledare, Ekonomistyrningsverket, Clara Wadman, Utredare, Ekonomistyrningsverket

Klicka här för att ta del av presentationen

 

Tisdag 14.20
Våga upphandla hållbart – att lämna ett litet avtryck är stort
Genom att ställa tydliga hållbarhetskrav och våga tänka annorlunda har Stockholms läns landsting infört helt nya material i sjukvården. Välkommen till ett seminarium där vi blandar teori med praktik och delar med oss av våra lärdomar från verkligheten om vad som krävs för att lyckas med hållbar upphandling över tid. Charlotta Brask, Hållbarhetschef, Stockholms läns landsting, Torgny Andersson, Grundare, Senstex, Karin Lindmark, Textilchef, Textilia, Anna Hallberg, Kommunikationschef, Textilia

Klicka här för att ta del av presentationen

 

Tisdag 15.20
OPEN HEARING: Vinnarnas bästa tips – Så lyckas du med upphandlingen
De som nomineras till Handslaget har utmärkt sig som särskilt kunniga, innovativa och framgångsrika på området. Man kan alltså redan nu betrakta de nominerade som vinnare. Missa inte chansen att dra nytta av den samlade erfarenheten från årets främsta upphandlare och inköpare.

Klicka här för att ta del av presentationen

 

Tisdag 15.20
WORKSHOP: Så genomför du en lyckad spendanalys
Spendanalys skiljer sig från det traditionella ekonomiperspektivet genom att genomlysa hela verksamhetens organisation och visar inköps- och leverantörsmönster oavsett verksamhetsgren eller kostnadsställe. Fakta som tidigare varit dolda kommer till kännedom. Men hur gör man? Andreas Takacs, Avdelningschef Business Content, Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund

Klicka här för att ta del av presentationen

 

Onsdag 11.00
Executive Summary: Sammanfattning av de viktigaste lagändringarna
Under 2017 får vi ny upphandlingslagstiftning. Vi vill på ett lättfattligt vis ge dig en sammanfattning av de viktigaste förändringarna och hur de kommer att påverka din vardag. Eva-Maj Mühlenbock, Advokat, Advokatfirman Lindahl, Anders Asplund, Chefsjurist, Upphandlingsmyndigheten

Klicka här för att ta del av presentationen

 

Onsdag 13.40
Så mäter du inköpsmognad
– Utveckla din färdplan för ständiga förbättringar med hjälp av inköpsmognad

Nu finns en metod för att mäta och arbeta med din organisations inköpsmognad. Metoden hjälper dig identifiera nu-läge, bör-läge och vägen dit, samt att prioritera bland förbättringsaktiviteterna. Ta del av erfarenheter från en upphandlande myndighet och hur du använder metoden inom din organisation. Andreas Takacs, Avdelningschef Business Content, Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund

Klicka här för att ta del av presenationen

 

Onsdag 13.40
Dynamiska inköpssystem – Så fungerar det
Dynamiska inköpssystem skall förenkla vardagen för både upphandlande myndigheter och leverantörer. Systemet skall i första hand användas för återkommande köp av varor och tjänster som är allmänt tillgängliga på marknaden. Systemen skall vara öppna och helt elektroniska. Erik Edström, Upphandlingsjurist, SKL Kommentus, Sara Wedholm, Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet

Klicka här för att ta del av presentationen

 

Onsdag 13.40
E-upphandling, ESPD och leverantörsprövning
Genom de nya reglerna blir det obligatoriskt för upphandlande myndigheter att acceptera en egenförsäkran av leverantören som preliminärt bevis för att leverantören inte ska uteslutas och uppfyller kvalificeringskraven. Men hur används detta dokument och vilka förändringar i övrigt sker av reglerna om prövningen av leverantörer? Henrik Grönberg, Enheten för upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten, Kerstin Wiss Holmdahl, Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting

Klicka här för att ta del av presentationen

 

Onsdag 13.40
Socialt ansvarstagande – Hur vi skapar värde i våra upphandlingar
Upphandling kan användas för att skapa större social hållbarhet där en lokal inkluderande arbetsmarknad är en viktig del. Krav på socialt ansvarstagande ger möjligheter för integration på arbetsmarknaden. Vad har vi gjort i Helsingborg? När blev det rätt och när blev det fel? Vad har vi lärt oss? Hur vill vi gå framåt? Ett prestigelöst seminarium där vi vill möta er för ett samtal kring hur inköp och upphandling kan användas som ett medel för att nå våra politikers målsättningar. Camilla Alfredsson, CSR-samordnare, Helsingborgs stad, Magnus Nilvér, Matchare, Helsingborgs stad

Klicka här för att ta del av presentationen

 

Onsdag 14.20
Cirkulära affärsmodeller – Vägen till ett hållbart samhälle?
Utvecklingen mot visionen om en cirkulär ekonomi som den snabbaste vägen till ett hållbart samhälle pågår i flera länder. En omställning mot en cirkulär ekonomi kräver dock nya affärsmodeller där såväl miljö som affärsnytta kan förenas. Kan man som upphandlande myndighet använda sig av dessa och hur göra man? Birgitta Björk, Kontorschef, Upplands Väsby Kommun, samt Styrelseledamot, Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund

Klicka här för att ta del av presentationen

 

Onsdag 14.20
Ensam upphandlare – den mångfacetterade dagen med många utmaningar
Som ensam upphandlare förväntas man, förutom själva upphandlingarna, kunna lösa många problem och frågeställningar som finns ute i samhälle och verksamheter. Hur upphandlar du med begränsade resurser? Vilka är de tio vanligaste frågorna man har som ensam upphandlare i en mindre kommun? Hur kan du som ensam upphandlare bäst möta utmaningarna och genom samarbete med andra i samma situation dra nytta av möjligheterna? Robert Aradszky, Upphandlingsstrateg, Svedala Kommun

Klicka här för att ta del av presentationen

 

Onsdag 14.20
Hur leder du en inköpsorganisation mot förändring?
Förändring av kultur, attityd, kompetens, ledarskap, uppföljning & styrning ingår i förändringprocesser. Hur förändrar man en organisation som traditionellt arbetat med praktisk upphandling till att arbeta med strategiskt inköp? Hur kan man använda traditionella metoder utan att tappa fokus på hela inköpsprocessen? Anders Kron, Konsult och VD, Convendor A

Klicka här för att ta del av presentationen

 

Onsdag 14.20
Att ställa krav på e-handel vid upphandling
SFTI har tagit fram en handledning för krav på e-handel vid upphandling av varor och tjänster. Kerstin Wiss Holmdal från SKL berättar om handledningen och de exempel på e-handelskrav som handledningen innehåller. Ulla Karin Josefsson från Kammarkollegiet visar hur handledningen tillämpas för Statens inköpscentrals upphandlingar. Kerstin Wiss Holmdahl, Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting, Ulla Karin Josefsson, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet

Klicka här för att ta del av presentationen

 

Onsdag 15.20
Samordnad varudistribution – Före, under och efter
PostNord och Kungsbacka Kommun berättar om vilka förberedelser, utmaningar och genomförandeplan som krävdes för både kommun och leverantör inför, under och efter upphandlingen. Kommunens förberedelser inför upphandlingen samt vilka krav som var viktigast att få tillgodosedda. PostNords förberedelse inför den kommande upphandlingen samt utmaningar att tillgodose kommunens viktigaste krav. Hur gick det – Genomförandet, vilka var med i projektet, hur lång tid tog det och blev det lyckat? Niclas Siljedahl, Kungsbacka Kommun, Mats Lundström, PostNord

Klicka här för att ta del av presentationen

 

Onsdag 15.20
Ramavtal – Innovativa avropsmodeller
Kommersiellt hållbara ramavtal förutsätter att avroparen kan göra ett avrop som är anpassat efter behoven i det enskilda fallet. Det förutsätter i sin tur att avropsmodellen är utformad så att individuellt anpassade avrop kan göras. Vi redovisar exempel på innovativa avropsmodeller och hur du kan tillämpa dem. Annika Andersson, Advokat, Advokatfirman Lindahl

Klicka här för att ta del av presentationen

 

Onsdag 15.20
Tidig dialog för smartare inköp
Genom tidig dialog kan du inhämta information som innebär att de krav som ställs i förfrågningsunderlaget inte utestänger nya lösningar som finns på marknaden. Förfarandet ger en bättre förståelse och ökad kunskap om vilka lösningar marknaden kan erbjuda eller utveckla utifrån det specifika behovet. Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD, SKL Kommentus, Niklas Tideklev, Enheten för upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten

Klicka här för att ta del av presentationen