UPPHANDLING SOM HANTVERK - SAL K2


TISDAG 13.40-14.10
Vinnaren av Handslaget 2015: Från hantverk till handslag
Innovationsupphandlingen av bildstyrda hybridoperationssalar tilldelades Handslaget förra året. Upphandlingen genomfördes som konkurrenspräglad dialog, där man drev utvecklingen framåt och Sahlgrenska Universitetssjukhuset kunde erbjudas en unik lösning som inte tidigare fanns på marknaden.
Martin Jakobsson, Strategisk inköpare, Västra Götalandsregionen

TISDAG 14.20-14.50
Användbarhet – en del av utvärderingen i upphandling av administrativa system
Hur kan man utvärdera användbarhet vid upphandling av IT-stöd? Ta del av Ekonomistyrningsverkets metodik med exempel från upphandling av system för ekonomi, personal, inköp och upphandling. Vilka är riskerna och hur uppnår vi en så objektiv och rättvis jämförelse som möjligt? Hur viktas användbarheten som utvärderingskriterium i prissättningen?
Åsa Fröding, Projektledare, Ekonomistyrningsverket, Clara Wadman, Utredare, Ekonomistyrningsverket

ONSDAG 13.40-14.10
Dynamiska inköpssystem – Så fungerar det

Dynamiska inköpssystem skall förenkla vardagen för både upphandlande myndigheter och leverantörer. Systemen skall i första hand användas för återkommande köp av varor och tjänster som är allmänt tillgängliga på marknaden. Systemen skall vara öppna och helt elektroniska. Erik Edström, Upphandlingsjurist, SKL Kommentus, Sara Wedholm, Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet

ONSDAG 14.20-14.50
Ensam upphandlare – den mångfacetterade dagen med många utmaningar.
Som ensam upphandlare förväntas man, förutom själva upphandlingarna, kunna lösa många problem och frågeställningar som finns ute i samhälle och verksamheter. Hur upphandlar du med begränsade resurser?  Vilka är de tio vanligaste frågorna man har som ensam upphandlare i en mindre kommun? Hur kan du som ensam upphandlare bäst möta utmaningarna och genom samarbete med andra i samma situation dra nytta av möjligheterna?
Robert Aradszky, Upphandlingsstrateg, Svedala Kommun

ONSDAG 15.20-15.50
Tidig dialog för smartare inköp
Genom tidig dialog kan du inhämta information som innebär att de krav som ställs i förfrågningsunderlaget inte utestänger nya lösningar som finns på marknaden. Förfarandet ger en bättre förståelse och ökad kunskap om vilka lösningar marknaden kan erbjuda eller utveckla utifrån det specifika behovet.
Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD, SKL Kommentus, Niklas Tideklev, Enheten för upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten

VÄRDESKAPANDE, HÅLLBART & FRAMSYNT - SAL K21


TISDAG 13.40-14.10
Skattepolicy som en del av företagens hållbarhetsarbete

Regeringen har gett Skatteverket i uppdrag att uppmuntra företag till att utarbeta en skattepolicy och genom attitydpåverkan verka för att skattefrågor blir en del av företagens hållbarhetsarbete. Skatteverkets uppdragstagare berättar hur arbetet bedrivs och hur det kan påverka din organisation och dina leverantörer. Johan Falksäter, Kontorschef, Skatteverket

TISDAG 14.20-14.50
Våga upphandla hållbart – att lämna ett litet avtryck är stort
Genom att ställa tydliga hållbarhetskrav och våga tänka annorlunda har Stockholms läns landsting infört helt nya material i sjukvården. Välkommen till ett seminarium där vi blandar teori med praktik och delar med oss av våra lärdomar från verkligheten om vad som krävs för att lyckas med hållbar upphandling över tid. Charlotta Brask, Hållbarhetschef, Stockholms läns landsting, Torgny Andersson, Grundare, Senstex, Karin Lindmark, Textilchef, Textilia och Anna Hallberg, Kommunikationschef, Textilia

ONSDAG 13.40-14.10
PRAKTIKFALL: Socialt ansvarstagande – Hur vi skapar värde i våra upphandlingar
Upphandling kan användas för att skapa större social hållbarhet där en lokal inkluderande arbetsmarknad är en viktig del. Krav på socialt ansvarstagande ger möjligheter för integration på arbetsmarknaden. Vad har vi gjort i Helsingborg? När blev det rätt och när blev det fel? Vad har vi lärt oss? Hur vill vi gå framåt? Ett prestigelöst seminarium där vi vill möta er för ett samtal kring hur inköp och upphandling kan användas som ett medel för att nå våra politikers målsättningar. Camilla Alfredsson, CSR-samordnare, Helsingborgs stad och Magnus Nilvér, Matchare, Helsingborgs stad

ONSDAG 14.20-14.50
Cirkulära affärsmodeller – Vägen till ett hållbart samhälle?
Utvecklingen mot visionen om en cirkulär ekonomi som den snabbaste vägen till ett hållbart samhälle pågår i flera länder. En omställning mot en cirkulär ekonomi kräver dock nya affärsmodeller där såväl miljö som affärsnytta kan förenas.  Kan man som upphandlande myndighet använda sig av dessa och hur göra man? Carina Dahllöf, VD, Silf, Sveriges Inköps- och logistikförbund

ONSDAG 15.20-15.50
PRAKTIKFALL: Samordnad varudistribution – Före, under och efter
PostNord och Kungsbacka Kommun berättar om vilka förberedelser, utmaningar och genomförandeplan som krävdes för både kommun och leverantör inför, under och efter upphandlingen. Kommunens förberedelser inför upphandlingen samt vilka krav som var viktigast att få tillgodosedda. PostNords förberedelse inför den kommande upphandlingen samt utmaningar att tillgodose kommunens viktigaste krav. Hur gick det – Genomförandet, vilka var med i projektet, hur lång tid tog det och blev det lyckat? Niclas Siljedahl, Kungsbacka Kommun, Mats Lundström, PostNord

LEDNING & STYRNING - SAL K16


TISDAG 13.40-14.10
PRAKTIKFALL: En inköpsavdelning i förändring
Inköpsdirektör Louise Strand berättar om Region Skånes omorganisation och förändrade arbetssätt. Vad var syftet? Hur gick förändringsprocessen till? Vilka roller finns i den nya organisationen? Hur involveras verksamheten i inköpsarbetet?  Louise Strand, Inköpsdirektör, Region Skåne

TISDAG 14.20-14.50
Framsynt och effektivt ledarskap 2.0 – på vetenskaplig grund
Alla organisationers utvecklingstakt och innovationsförmåga är beroende av hur framsynt och effektivt de styrs och leds. Med vetenskapliga metoder kan man snabbt och med begränsad insats skapa transparens i och förståelse för hur de personella resurserna tas tillvara och vad som borde förbättras.
Ulf Lindberg, VD, Enhancer

ONSDAG 13.40-14.10
Så mäter du inköpsmognad  – Utveckla din färdplan för ständiga förbättringar med hjälp av inköpsmognad
Nu finns en metod för att mäta och arbeta med din organisations inköpsmognad. Metoden hjälper dig identifiera nu-läge, bör-läge och vägen dit, samt att prioritera bland förbättringsaktiviteterna. Ta del av erfarenheter från en upphandlande myndighet och hur du använder metoden inom din organisation. Andreas Takacs, Avdelningschef Business Content, Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund

ONSDAG 14.20-14.50
Hur leder du en inköpsorganisation mot förändring?

Förändring av kultur, attityd, kompetens, ledarskap, uppföljning & styrning ingår i förändringprocesser. Hur förändrar man en organisation som traditionellt arbetat med praktisk upphandling till att arbeta med strategiskt inköp? Hur kan man använda traditionella metoder utan att tappa fokus på hela inköpsprocessen? Anders Kron, Konsult och VD, Convendor AB

ONSDAG 15.20-15.50
Att leda i en politiskt styrd organisation
Vilka förutsättningar behövs för samarbetet i politiskt styrda organisationer? Komplexa verksamheter med höga krav och högt tempo i ett nytt politiskt landskap ställer nya krav på samarbetet mellan chefer och politiker. Det kan inte bara bygga på personkemi, utan bör vara ett medvetet val där båda parter bidrar till att göra varandra bra och anstränger sig för att bygga tillit. Genom verktyg för samarbetet kan både politik och profession få goda förutsättningar att verka i medborgarnas tjänst. Hanna Broberg, Chefsstrateg, Akademikerförbundet SSR

KONTROLL & UPPFÖLJNING - SAL K11


TISDAG 13.40-14.10
Strukturerad förvaltning och uppföljning av ramavtal och leverantörer – del 1
Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet ingår och förvaltar både stora och många ramavtal, den stora mängden kräver ett strukturerat uppföljningsarbete. Som fortsättning på 2016 års workshop ger vi dig nu möjligheten att utvecklas på området genom att ta del av praktiska exempel, nyheter och tips till ditt framtida kontroll och uppföljningsarbete. Zofia Sola, Sebastian Svartz och Klas Lindström, Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet

TISDAG 14.20-14.50
Strukturerad förvaltning och uppföljning av ramavtal och leverantörer – del 2
Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet ingår och förvaltar både stora och många ramavtal, den stora mängden kräver ett strukturerat uppföljningsarbete. Som fortsättning på 2016 års workshop ger vi dig nu möjligheten att utvecklas på området genom att ta del av praktiska exempel, nyheter och tips till ditt framtida kontroll och uppföljningsarbete. Zofia Sola, Sebastian Svartz och Klas Lindström, Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet

ONSDAG 13.40-14.10
Att äga eller hyra sina lokaler
Vi presenterar ett nytt sätt att fatta de bästa ekonomiska besluten när det gäller lokalförsörjning. Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, har tillsammans med sina kollegor vid KTH tagit fram en oberoende kalkyleringsmodell för att beräkna lokalkostnader för offentlig sektor. För vad är det mest ekonomiska, att bygga permanent eller att hyra en byggnad? Hans Lind, Professor i fastighetsekonomi, KTH

ONSDAG 14.20-14.50
Att ställa krav på e-handel vid upphandling
SFTI har tagit fram en handledning för krav på e-handel vid upphandling av varor och tjänster. Kerstin Wiss Holmdal från SKL berättar om handledningen och de exempel på e-handelskrav som handledningen innehåller. Ulla Karin Josefsson från Kammarkollegiet visar hur handledningen tillämpas för Statens inköpscentrals upphandlingar. Kerstin Wiss Holmdahl, Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting, Ulla Karin Josefsson, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet

ONSDAG 15.20-15.50
PRAKTIKFALL: Verksamhetsnytta genom kategoristyrning
Polismyndigheten har påbörjat ett gediget arbete för att utveckla sin verksamhet för att möta framtidens krav och utmaningar på inköpsområdet. Rätt implementerat och infört, kan kategoristyrning sätta fokus på den goda affären och ökad verksamhetsnytta. Så organiserar du dig för strukturerat och proaktivt inköpsarbete. Eva Fredriksson, Polisintendent, Chef utrustningsgruppen, Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten. Fredrik Lundgren, Chef inköpsstyrning, Ekonomiavdelningen, Polismyndigheten

JURIDIK & NYA LAGSTIFTNINGEN - SAL K1


TISDAG 13.40-14.10
Nya regler om sociala tjänster och andra särskilda tjänster
Regler om s.k. B-tjänster slopas genom 2017 års upphandlingslagar. I stället ska alla typer av tjänster regleras som nuvarande A-tjänster. Kontrakt över EU:s tröskelvärden ska upphandlas enligt EU-direktivstyrda regler och kontrakt under de värdena ska upphandlas enligt svenska regler. För sociala tjänster och andra särskilda tjänster gäller emellertid särskilda regler. Vi redovisar vilka tjänster som regleras av svenska upphandlingsregler och vilka tjänster som är undantagna från upphandlingsskyldighet. Catharina Piper, Advokat, Advokatfirman Lindahl

TISDAG 14.20-14.50
Tredjepartscertifiering – Ställa krav på märkning
Nu blir det enklare att ställa miljökrav genom förrefererade standarder och miljömärkningar. Innebär det en begränsning i vad som kan upphandlas? Hur hanterar vi alla produkter som inte har någon miljömärkning? Vad kommer likvärdighetskravet att innebära? Hur finansierar leverantörerna märkningskostnaden? Kommer miljömärkningen att räcka till som kontrollfunktion av ställda hållbarhetskrav? Hur ser konkurrensen ut mellan de olika miljömärkningsföretagen? Vad driver utveckling och flexibilitet? Peter Nohrstedt, Hållbarhetsansvarig, SKL Kommentus, Mattias Nettarp, Marknadschef, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB

ONSDAG 13.40-14.10
E-upphandling, ESPD och leverantörsprövning
Genom de nya reglerna blir det obligatoriskt för upphandlande myndigheter att acceptera en egenförsäkran av leverantören som preliminärt bevis för att leverantören inte ska uteslutas och uppfyller kvalificeringskraven. Men hur används detta dokument och vilka förändringar i övrigt sker av reglerna om prövningen av leverantörer? Henrik Grönberg, Enheten för upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten, Kerstin Wiss Holmdahl, Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting

ONSDAG 14.20-14.50
Den farliga offentliga affären
Vid en offentlig upphandling finns flera faktorer som riskerar att göra affären mer komplicerad än andra. Här får du en övergripande introduktion till några av de många varningsklockor som kringgärdar affären. Förstå dig på fallgroparna och ta del av tipsen som hjälper dig och din verksamhet att istället navigera mot en laglig och kommersiellt god och hållbar affär. Olof Hallberg, Advokat, Advokatfirman Lindahl, Johanna Näslund, Advokat, Advokatfirman Lindahl

ONSDAG 15.20-15.50
Obligatoriska krav i upphandlingar och ny praxis – Vilka krav får och får inte ställas?
Vissa krav är nödvändiga att ställa i upphandlingsfasen, men de flesta krav kan ställas först i avtalsfasen. Under seminariet diskuterar vi vilka krav som är lämpliga att ställa i upphandlingsfasen och som bör göras obligatoriska – och vilka krav som är lämpliga att ställa först i avtalsfasen och därför inte göras obligatoriska i upphandlingsfasen. Vi redovisar också exempel på krav som riskerar att vara oproportionerliga och olikbehandlande och därför inte bör göras till obligatoriska villkor i upphandlingsfasen. Henrik Seeliger, Advokat, Advokatfirman Lindahl, Hugo Norlén, Advokat, Advokatfirman Lindahl

LEVERANTÖRSSPÅR - SAL K12


ONSDAG 13.40-14.50
Leverantörsforum: Möjligheternas marknad?
Öppnar sig nya möjligheter för de privata företagen på den offentliga marknaden tack vare den nya lagstiftningen? Birgitta Laurent, Upphandlings- och konkurrensexpert, Svenskt Näringsliv

UNCONFERENCE - SAL K12

TISDAG 13.40-14.50
WORKSHOP: Din upphandling kan vara en säkerhetsrisk – Hur kan du skydda din verksamhet?
Den gemensamma säkerheten i samhället bygger på att de enskilda organisationerna kan skydda sin verksamhet och dess informationshantering från avbrott och obehörigt intrång. Samtidigt som hotbilden ökar har svenska myndigheter, landsting och kommuner krav på sig att vara effektiva och sparsamma. Ofta låter man en extern leverantör utföra stora delar av verksamhetsuppdraget, såsom it-drift- och underhåll, bevakning eller lokalvård. Säkerhetspolisens erfarenhet är att myndigheter vid offentliga upphandlingar ofta glömmer säkerhetsperspektivet vid sin kravställning på leverantörerna, vilket kan innebära att skyddsvärd information eller verksamhet står oskyddad. Denna workshop ger dig inblick i risk och hotbilden samt nödvändiga tips kring säkerhetsskyddad upphandling (SUA) och möjlighet att diskutera hur skyddsvärd verksamhet ska hanteras inom ramen för upphandlingsprocessen. Ylva Söderlund, Enheten för säkerhetsskydd, Säkerhetspolisen, Representant, Enheten för taktisk analys, Säkerhetpolisen

TISDAG 15.20-16.00
WORKSHOP: Så genomför du en lyckad spendanalys
Spendanalys skiljer sig från det traditionella ekonomiperspektivet genom att genomlysa hela verksamhetens organisation och visar inköps- och leverantörsmönster oavsett verksamhetsgren eller kostnadsställe. Fakta som tidigare varit dolda kommer till kännedom. Men hur gör man? Andreas Takacs, Avdelningschef Business Content, Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund

ONSDAG 15.20-15.50
Ramavtal – Innovativa avropsmodeller
Kommersiellt hållbara ramavtal förutsätter att avroparen kan göra ett avrop som är anpassat efter behoven i det enskilda fallet. Det förutsätter i sin tur att avropsmodellen är utformad så att individuellt anpassade avrop kan göras. Vi redovisar exempel på innovativa avropsmodeller och hur du kan tillämpa dem. Representant från Advokatfirman Lindahl

Kommentera