Upphandlingsdagarna tillsammans med Offentliga Affärer utser årets bästa upphandling eller upphandlare, en utmärkelse som får stort genomslag över hela landet. Priset, känt som Handslaget skall symbolisera den goda offentliga affären och delas ut under banketten vid Upphandlingsdagarna 2017 på K-Märkt, Linnégatan 87 den 24 januari.

Swedavia Inköp, Joachim Wersén, Kategoriansvarig strategisk inköpare

För upphandling av förnyelsebart flygbränsle där de inte enbart satsat på sin egen användning utan även satsat på forskning, innovation och utveckling av att skapa en storskalig produktion utav förnyelsebart flygbränsle. Upphandlingen är en insats för mänskligheten med tydligt fokus på minimering av utsläpp och en mer miljömässig hållbar framtid.

Region Halland, Dag Hultefors, Ordförande tillväxtutskottet

För en regional satsning på infrastruktur och en samverkansupphandling för utbyggnation av bredband. Istället för att satsa på bidrag till enskilda föreningar har regionen samverkat i en upphandling för att hela Halland ska ha samma förutsättningar och kostnader kring bredband, oavsett var du bor, vilket både snabbar på utvecklingen och minskar kostnaderna.

Värmek, Ville Gruner, Upphandlare/metodutvecklare

För den gränsöverskridande upphandling gällande analystjänster mellan Finland och Sverige som möjliggjort ett internationellt hållbarhetssamarbete och avtals- och leverantörsuppföljning. Den har skapat en rörligare konkurrens och teknikutveckling inom Sverige och Skandinavien vilket lett till förbättrade avtalsvillkor och teknikanskaffning, sparat både tid och pengar samt öppnat upp ögonen för möjligheter och fördelar med en gränsöverskridande offentlig upphandling.

Inköp Gävleborg, Michael Kazmierczak, Chef för stab

För sitt långvariga samarbete med leverantörer med ramavtal där han är lyhörd och bidrar till transparenta diskussioner. Han arbetar med att öka förståelsen för den offentliga affären både bland beställare och leverantörer och skapar en god förutsättning för dessa. Tillsammans med teamet på Inköp Gävleborg kommunicerar de den goda affären genom dialoger, information, utbildningar och sitt arbetssätt.

Västra Götalandsregionen, Tarja Pajula, Strategisk upphandlare, Anna Grind, Operationssjuksköterska

För upphandlingen av kundanpassade set vid operationer som efterfrågats under lång tid där enhet för enhet fått specificera och kravställa sina behov. Upphandlingen har bidragit till bättre arbetsmiljö på operationsavdelningarna, halvering av avfall per operation och en tidseffektivisering där mer tid går till vårdande av patienterna istället för administration i en bransch där det råder personalbrist.

Region Skåne, Otto Andersson, Kategoriledare för Fordon & transport, Inredning & textil

För deras innovationsupphandling av skyddsförkläden i förnybart material, som banat väg för ett mer hållbart samhälle. Den har inte bara minskat Region Skånes koldioxidutsläpp med 250 ton utan även ökat intresset för biobaserade material på marknaden. Under processen har de ställt funktionella krav och haft fokus på dialog för att tillsammans med leverantörerna få fram något helt nytt på marknaden och kan nu inspirera andra upphandlande myndigheter till att använda liknande metoder.

SLL Upphandling, Ulf Törnqvist, Avtalscontroller läkemedel

För genomförandet av en innovativ affär genom att för första gången i Sverige nationellt terapiupphandla och därmed konkurrensutsätta denna typ av nya patentskyddade läkemedel vid olika cancerformer. Detta nya initiativ leder till att fler svårt sjuka cancerpatienter får tillgång till nya, innovativa läkemedel som ökar överlevnad och livskvalitet och öppnat för helt nya tillvägagångssätt för kostnadseffektiv anskaffning av läkemedel.

Region Skåne, Andreas Lövquist, Strategisk inköpare inom kategori läkemedel

För att de tagit ett medicinskt ansvar gentemot sina patienter och säkrat försörjningen av vaccin för tre av de mest kritiska barnvaccinerna, vilket bidrar till att de allra minsta barnen inte förblir ovaccinerade och riskerar sitt liv och hälsa. De har haft en tät dialog med leverantörerna och har på ett framgångsrikt sätt och som första region i Sverige löst problematiken samtidigt som det resulterat i en stor kostnadsbesparing.

Kommentera